Tarieven 2023 en betalings voorwaarden

De tarieven voor 2023 zijn gebaseerd op een uurtarief van € 105,=

Tarieven Fysiotherapie 2023

Behandelingen Fysiotherapie

Bedrag

Behandeling Fysiotherapie 20 minuten

€ 35,00

Behandeling  Fysiotherapie 30 minuten

€ 52,50

Behandeling  Fysiotherapie 40 minuten

€ 70,00

Toeslag voor behandeling aan huis (alleen in Hoevelaken)

€ 20,00

Diagnose stelling Fysiotherapie

Bedrag

Screening, intake en onderzoek

€ 35,00

Schriftelijke verslagen, rapporten, e.d. op basis van tijd per minuut

€    1,75 per minuut

Second opinion

€ 90,00

Standaard Rapportage t.b.v. letselschade

€ 125,00

Tarieven Complementaire zorg (alternatieve geneeswijzen) 2023

Behandelingen Alternatieve geneeswijzen *

Bedrag

Behandeling van 20 minuten

€ 35,00

Behandeling van 30 minuten

€ 52,50

Behandeling van 40 minuten

€ 70,00

Behandeling van 60 minuten

€ 105,00

Osteopathie, Reflexzone therapie, Cranio-Sacraal therapie, Massagetherapie, 

Overige behandelwijzen

Ademtherapie, Regressietherapie, Trauma-transformatie Grinberg Methode, 

Tarieven Coaching 2023

Coaching

Bedrag

Werkgerelateerd, traject van 10 sessies

€ offerte op aanvraag

Persoonlijke ontwikkeling

€ 105,00

Relatie therapie

€ 155,00

Geweldloze communicatie

€ 105,00

Focussing en inquiry

€ 105,00

Begeleiding volgens de visie van de Zijnsorientatie

€ 105,00

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger inzichtelijk gemaakt door plaatsing op het publicatiebord in de wachtruimte en publicatie op de website www.innerchange.nl. De betalingsvoorwaarden zijn hier ook te downloaden.

 

  1. Voor iedere behandeling bent u een vergoeding verschuldigd (honorarium). Bij de verzekeraars waar een contract mee is afgesloten zal de nota van de behandelingen rechtstreeks ingediend worden. Indien met uw verzekering daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden of indien u niet in voldoende mate aanvullend verzekerd bent, zal de nota naar u verzonden worden. In dat geval willen wij graag met u de betaling van de nota regelen via automatische incasso. U wordt dan verzocht daartoe een machtiging voor automatische incasso af te geven. Afschrijving van de verschuldigde bedragen zal twee weken na datum van de nota plaatsvinden.

 

  1. In het geval u geen vergoeding vanuit uw verzekeringsdekking kunt krijgen (omdat u geen of een onvoldoende aanvullende verzekering hebt afgesloten) bent u verplicht een machtiging voor automatische incasso af te geven. De behandelend therapeut zal dat met u regelen.

 

  1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 48 uur voor de afspraak wordt 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht bij de cliënt tenzij in de gereserveerde tijd een andere cliënt kan worden behandeld of begeleid.

 

  1. De declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen vijftien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de zestiende dag na factuurdatum.

 

  1. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso danwel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, dan wordt hier op of omstreeks de veertiende dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

 

  1. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Daarnaast is InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, gerechtigd extra administratiekosten (€ 7,50 bij tweede herinnering) op de nota in rekening te brengen.

 

  1. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 54,- alles exclusief omzetbelasting.

 

  1. De tarieven voor de verschillende vormen van behandeling en begeleiding hangen ter inzage op het publicatiebord in de wachtruimte en zijn ook zichtbaar op deze website.

 

Hoevelaken, januari 2017.

>