Tarieven

Tarieven & Betalingsvoorwaarden

Tarieven Fysiotherapie 2020

Hieronder tref je een overzicht van de tarieven wanneer je zorgverzekeraar geen behandeling (meer) vergoedt. 
 Diagnosestelling:
  Screening, intake en onderzoek   €   58,50
  Eénmalig consult Fysiotherapeutisch Diagnostisch Onderzoek  €   78,00
  Second opinion  €   90,00
  Standaard Rapportage t.b.v. letselschade  €  125,00
    
    
 
 Behandelingen fysiotherapie:
  Behandeling fysiotherapie 25 minuten  €    42,50
  Behandeling fysiotherapie extra lang (40 minuten)  €    60,00
  Behandeling oedeem therapie  €    52,50
  Behandeling psychosomatiek / Mindfulle fysiotherapie  €    52,50
  Toeslag voor behandeling aan huis  €    20,00

 

Tarieven Alternatieve Geneeswijzen 2020 

 Behandelingen:
  Natuurgeneeskundig consult 20 minuten  €   30,00
  Natuurgeneeskunde consult 30 minuten  €   47,50
  Natuurgeneeskunde consult 60 minuten  €   95,00
  Regressietherapie  €   95,00
  Zijnsorientatie  €   95,00
  Cranio Sacraal therapie  €   95,00
  Lichaamswerk Grinberg Methode / Footwork  €   95,00
  Ademtherapie   €   95,00
  Osteopathie   €   95,00

  

 

Tarieven Coaching 2020 

 
 Behandelingen exclusief B.T.W. :
  Kindertolk Consult intake & teruggeef gesprek  *(exclusief B.T.W.)   €  270,00*
  Coaching persoonlijke ontwikkeling  *(exclusief B.T.W.)  €  125,00*
  Coaching werkgerelateerd  *(exclusief B.T.W.)  €  125,00*
  Coaching CEO’s / directie / hoger management  *(exclusief  B.T.W.)  €  275,00*
  Relatietherapie   *(exclusief B.T.W.)  €  125,00*
  Geweldloze Communicatie   *(exclusief B.T.W.)  €   95,00*

 

 

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger inzichtelijk gemaakt door plaatsing op het publicatiebord in de wachtruimte en publicatie op de website www.innerchange.nl. De betalingsvoorwaarden zijn hier ook te downloaden.

 

  1. Voor iedere behandeling bent u een vergoeding verschuldigd (honorarium). Bij de verzekeraars waar een contract mee is afgesloten zal de nota van de behandelingen rechtstreeks ingediend worden. Indien met uw verzekering daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden of indien u niet in voldoende mate aanvullend verzekerd bent, zal de nota naar u verzonden worden. In dat geval willen wij graag met u de betaling van de nota regelen via automatische incasso. U wordt dan verzocht daartoe een machtiging voor automatische incasso af te geven. Afschrijving van de verschuldigde bedragen zal twee weken na datum van de nota plaatsvinden.

 

  1. In het geval u geen vergoeding vanuit uw verzekeringsdekking kunt krijgen (omdat u geen aanvullende verzekering hebt afgesloten) bent u verplicht een machtiging voor automatische incasso af te geven. De behandelend therapeut zal dat met u regelen.

 

  1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 48 uur voor de afspraak wordt 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht bij de cliënt tenzij in de gereserveerde tijd een andere cliënt kan worden behandeld of begeleid.

 

  1. De declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen vijftien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de zestiende dag na factuurdatum.

 

  1. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso danwel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, dan wordt hier op of omstreeks de veertiende dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

 

  1. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Daarnaast is InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, gerechtigd extra administratiekosten (€ 7,50 bij tweede herinnering) op de nota in rekening te brengen.

 

  1. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is InnerChange, vertegenwoordigd door Mark ten Seldam, gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 54,- alles exclusief omzetbelasting.

 

  1. De tarieven voor de verschillende vormen van behandeling en begeleiding hangen ter inzage op het publicatiebord in de wachtruimte.

 

Hoevelaken, januari 2017.

>